Công bố thông tin

Công bố thông tin

STT LOẠI VĂN BẢN CHỨNG NHẬN THỜI GIAN NỘI DUNG
1 Quyết định Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu 03/10/2022 Tải về
2 Văn bản thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 14/09/2022 Tải về
3 Thông báo miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc và thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2022 14/09/2022 Tải về
4 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Petro Times 07/09/2022 Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Petro Times 06/09/2022 Tải về
6 Quyết định chấp thuận giao dịch cổ phiếu CTCP Petro Times 01/06/2022 Tải về
7

Nghị quyết HĐQT CTCP Petro Times về triển khai thực hiện phương án

phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022

01/06/2022 Tải về
8

Quyết định chấp thuận Đăng ký giao dịch cổ phiếu Petro Times tại

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

30/05/2022 Tải về
9

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký

lưu ký chứng khoán

18/02/2022 Tải về
10 Công văn xác nhận tỷ lệ Sở hữu nước ngoài của UBCKNN 21/01/2022 Tải về
11 Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Petro Times 20/01/2022 Tải về
12

Văn bản chấp thuận việc CTCP Petro Times trở thành

công ty đại chúng của UBCKNN 

29/12/2021 Tải về

 

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555