Công bố thông tin

Công bố thông tin

LOẠI VĂN BẢN CHỨNG NHẬN THỜI GIAN NỘI DUNG
Báo cáo + tờ trình ĐHCĐ thường niên 2024 11/04/2024 Tải về
Biên bản họp, biên bản nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 11/04/2024 Tải về
Công Bố thông tin nghị quyết 10/05/2024 Tải về
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 26/02/2024 Tải về
Thông báo thay đổi nhân sự 19/01/2024 Tải về
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2023 30/01/2024 Tải về

Nghị quyết HĐQT về việc mở sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân của Công ty cổ phần Petro Times

28/09/2023

Tải về

CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung và Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung 18/08/2023 Tải về
Thông báo thay đổi người phụ trách quản trị công ty 04/08/2023 Tải về
NQ HĐQT thông qua thay đổi chức vụ KTT và thành lập văn phòng đại diện Công ty 25/07/2023 Tải về
Thông báo thay đổi nhân sự 25/07/2023 Tải về
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 13/07/2023 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi điều lệ và hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 10/07/2023 Tải về
CBTT nhận được công văn số  4413/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc "Báo cảo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP của PPT'' 07/07/2023 Tải về
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ESOP 2023 05/07/2023 Tải về
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2023 04/7/2023 Tải về
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu ESOP và Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 04/7/2023 Tải về
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành  04/7/2023 Tải về
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 29/6/2023 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và việc giao dịch ký quỹ 16/6/2023 Tải về
 Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 14/6/2023 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua thông báo phát hành và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu ESOP năm 2023 14/6/2023 Tải về
CBTT công văn UBCK về việc phát hành cổ phiếu ESOP 13/6/2023 Tải về
CBTT về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu PPT 05/6/2023 Tải về
CBTT về việc niêm yết cổ phiếu PPT 29/5/2023 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách người lao động tham gia đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 22/5/2023 Tải về
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 22/5/2023 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023 và thông qua tiêu chuẩn lựa chọn người lao động 12/5/2023 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu 22/03/2023 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 07/02/2023 Tải về
Thông báo Quyết định mua bất động sản của công ty 22/12/2022 Tải về
Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 12/12/2022 Tải về
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 08/12/2022 Tải về
Nghị quyết Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ 22/11/2022 Tải về
Báo cáo công bố không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Trìu 11/11/2022 Tải về
Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chứng năm 2022 11/11/2022 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết 11/11/2022 Tải về
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chứng 11/11/2022 Tải về
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 11/11/2022 Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch Quyền mua cổ phiểu 02/11/2022 Tải về
Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn 01/11/2022 Tải về
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Văn Trìu 25/10/2022 Tải về
Quyết định Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu 03/10/2022 Tải về
Văn bản thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 14/09/2022 Tải về
Thông báo miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc và thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2022 14/09/2022 Tải về
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Petro Times 07/09/2022 Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Petro Times 06/09/2022 Tải về
Quyết định chấp thuận giao dịch cổ phiếu CTCP Petro Times 01/06/2022 Tải về

Nghị quyết HĐQT CTCP Petro Times về triển khai thực hiện phương án

phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022

01/06/2022 Tải về

Quyết định chấp thuận Đăng ký giao dịch cổ phiếu Petro Times tại

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

30/05/2022 Tải về

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký

lưu ký chứng khoán

18/02/2022 Tải về
Công văn xác nhận tỷ lệ Sở hữu nước ngoài của UBCKNN 21/01/2022 Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Petro Times 20/01/2022 Tải về

Văn bản chấp thuận việc CTCP Petro Times trở thành

công ty đại chúng của UBCKNN 

29/12/2021 Tải về

 

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555