Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Văn bản liên quan Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022

STT THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG THỜI GIAN NỘI DUNG
  Nghị quyết ĐHCĐ 2023 20/04/2023 Tải về
  Báo cao ĐHCĐ 2023 20/04/2023 Tải về
  Tài liệu họp ĐHCĐ  22/03/2023 Tải về
  Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 20/03/2023 Tải về
  Biên bản, Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 01/11/2022 Tải về
  Tờ trình thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2022 01/11/2022 Tải về
  Sơ yếu lý lịch thành viên bầu thay thế HĐQT 01/11/2022 Tải về
  Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT 10/10/2022 Tải về
  Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 10/10/2022 Tải về
  Dự thảo Điều lệ sửa đổi 10/10/2022 Tải về
  Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn 10/10/2022 Tải về
  Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 10/10/2022 Tải về
Văn bản tham khảo cho Cổ đông
  Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 10/10/2022 Tải về
  Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 10/10/2022 Tải về
  Giấy Ủy quyền tham dự của Cá nhân 10/10/2022 Tải về
  Giấy Ủy quyền tham dự của Tổ chức 10/10/2022 Tải về
  Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT 10/10/2022 Tải về
  Phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 10/10/2022 Tải về
  Phiếu biểu quyết bầu HĐQT 10/10/2022 Tải về

 

Văn bản liên quan Đại hội Cổ đông

STT THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG THỜI GIAN NỘI DUNG
1 Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petro Times 07/04/2022 Tải về
2 Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petro Times 07/04/2022 Tải về
3 Nghị quyết dự thảo ĐHCĐ thường niên năm 2022 16/03/2022 Tải về
4 Danh sách thành viên ứng cử Ban Kiểm soát 16/03/2022 Tải về
5 Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2022 của CTCP Petro Times 15/03/2022 Tải về

 

Tài liệu tham khảo cho cổ đông dùng trong ĐHCĐ

STT LOẠI VĂN BẢN NỘI DUNG
1 Các văn bản mẫu dành cho Cổ đông dùng trong ĐHCĐ năm 2022 Tải về
2 Tài liệu tham khảo cho Cổ đông dùng trong ĐHCĐ năm 2022 Tải về

 

Gọi ngay: 0901 662 555
SMS: 0901 662 555 Chat Zalo Chat qua Messenger
0901 662 555